Infobrev februari 2024

Motioner till årsstämman

Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari 2024. På hemsidan finns mer information och en mall för motioner.

Parkeringen

Styrelsen arbetar kontinuerligt med allt som rör parkeringen. Vi kommer nu att dela ut ett infobrev om parkeringen i allas brevlådor (radhus och lägenheter). Vänligen läs brevet och fundera över situationen. De senaste bestämmelser och villkor som alla ska följa vid hyra av
p-plats finns publicerade på föreningens hemsida.

Parkeringsansvarig styrelsemedlem läser och svarar på inkommande mejl en gång i veckan. Frågor som behöver behandlas av styrelsen innan de kan besvaras, kan ta upp till över en månad att få svar på då styrelsen sammanträder cirka 11 gånger per år.

Sopsorteringen

Vi kommer även att dela ut en broschyr från SEOM om sopsorteringen till radhusens brevlådor. Det är enormt viktigt att soporna slängs i rätt kärl!
Bruna kärl är endast för matrester i bruna papperspåsar, inget annat!
I de gröna kärlen slängs restavfall. Det är avfall utan kartonger, glas, burkar, metall, papper och tidningar. Ingen elektronik och miljöfarligt avfall! Dessa saker lämnas istället in till kommunens återvinningstationer och inte i vår gemensamma sopstation där vi betalar efter kilopris för avfallet. På Seoms hemsida kan du få väldigt bra information om hur avfall ska sorteras. Bifogar även en länk till ett flödesschema för olika sorters avfall.

Belysningsprojektet snart genomfört

Nu har turen kommit till parkeringsgaraget. Det är sista etappen i det stora belysningsprojektet. Planeringen är att de gamla armaturerna byts ut i mars. Efter det har all kvicksilverbelysning ersatts av LED-lampor. Något som vi är glada för!


Med vänlig hälsning

Ridhästens styrelse

P.S. glöm inte att kolla din postbrevlåda då och då