Beslut från Lantmäteriet

Hej!

Lantmäteriet har nu fattat beslut i ärende gällande omprövning berörande Rotebro GA:1 och GA:2. Lantmäteriet har beviljat följande ändringar i Ridhästens anläggningsbeslut:

  1. Ändring gällande GA:1 (Ridhästen 1-120)
    Tillägg ändamål: Postboxar. För anläggningen upplåts det utrymme som postboxarna ska uppta i ungefärlig omfattning som utgår av förrättningskarta.
  2. Ändring gällande GA: 2 (Ridhästen 1-121)
    Gemensamhetsanläggningen ändras på så sätt att ändamålet utrymme för källsortering av grovsopor utgår.
  3. Ändring av andelstal för fastigheterna Ridhästen 1-120 inom GA:2. Nytt andelstal för fastigheterna Ridhästen 1-120 är 0,46. Andelstal för fastighet Ridhästen 121 berörs inte och står kvar på 44,6.

Sakägare och myndigheter med rätt att överklaga fått en underrättelse om besluten, se Mina sidor på Lantmäteriet. Ifall man vill överklaga beslutet kan det göras skriftligt till Lantmäteriet. Skrivelsen måste ha kommit in till lantmäterimyndigheten inom fyra veckor från avslutningsdagen, d.v.s. senast den 2024-07-15. Man loggar in på ”Mina sidor” på Lantmäteriet för att se alla protokoll som även innehåller instruktioner för överklagandet.
Protokollet läggs även in i Ridhästens dokumentarkiv på hemsidan.

Den 16/7 när beslutet vunnit laga kraft, kommer styrelsen lägga order för beställning av postboxarna samt förberedande markarbete. Vi har goda förhoppningar om att markarbetet kan utföras mot slutet av sommaren. Snart därefter kan postboxarna uppföras och efter godkännande av Postnord får de sedan tas i bruk. Detta föregås av en del administration och instruktioner till boenden. Information om hur, när och vad kommer när anläggningen finns på plats.

Styrelsemedlemmarna kommer snart gå på sina sommarledigheter och under den tiden förekommer längre svarstider. Styrelsen träffas igen på styrelsemöte den 20 augusti.

Glad midsommar!


Ridhästens styrelse