Grönområden och lekplatser

Regler och information

Den mark som ingår i samfälligheten förvaltas av samfällighetens styrelse och får inte tas i anspråk av en eller några enskilda medlemmar för privat bruk. Det är inte tillåtet att köra på gräsmattorna. Grönområdena består av rabatter, buskar, träd och gräsmattor utanför radhustomterna och loftgångshusen.

Gemensamhetsytor som gräsmattor m.m. ska hållas fria. Det vill säga man får inte använda dem som uppläggningsplats/förvaring då detta försvårar gräsklippning och skötsel av ytan men det är även en ansvarsfrågan. Studsmattor får inte ställas upp på samfälld (gemensam) mark. De betraktas som lekredskap och föreningen kan därför bli ytterst ansvarig för säkerhet och skötsel i linje med de allmänt tillgängliga lekplatserna. Därför får man inte ställa ut studsmattor eller annan utrustning på de gemensamma ytorna.

Föreningen verkar för att få en struktur på de gemensamma ytorna för att underlätta skötsel och hålla nere kostnaderna.
Enskilda fastighetsägare får inte göra förändringar, tex beskära eller ta bort träd på föreningens mark. Plantering av träd och buskar i nära anslutning till rör och ledningar eller nära husgrunder kan leda till att rotsystem ställer till omfattande skador, som blir dyra för dig som fastighetsägare att åtgärda. Tänk på att växtlighet nära fasader och tak kan orsaka skador och ska därför beskäras av tomtägaren.

Hundar får ej rastas inom området eller släppas lösa. Avföring efter hund måste plockas upp omgående om olyckan ändå är framme.
På grund av hälsorisker, främst genom föroreningar och risk för råttor, är det inte tillåtet att mata fåglar på föreningens mark eller att lägga ut matrester på gräsmattor och i rabatterna.

Trädgårdsskötsel och områdesdagar

Det är trevligt att besöka och bo i ett välskött område och våra områdesdagar är ett tillfälle att tillsammans se över och sköta om våra gemensamma ytor. Dessutom ger det möjlighet att lära känna varandra i föreningen. Städning och skötsel av de gemensamma områden inom samfällighetsföreningen genomförs en lördag i april och en lördag i oktober. Genom ett skötselavtal som samfälligheten upprättat med företaget Crafttech Sverige AB ska våra gemensamma gräsmattor och grönytor klippas och skötas regelbundet. I detta avtal ingår även snöröjning och sandsopning. Det löpande skötselavtalet som finns förutsätter även egna arbetsinsatser. Avtalet påverkas således av den egna arbetsinsatsen på områdesdagarna. Områdesdagarna är därför viktiga för vår ekonomi.

Bilder på våra lekplatser

Vi har flera lekplatser där barnen kan ha roligt och där man även kan sitta och fika vid bord/bänkar och se på när barnen leker. Samtliga lekplatser är mycket populära både av små och stora barn. 

Här ser du några bilder på de lekplatser vi har i området på Timotejvägen.