Om föreningen

Timotejvägen byggdes 1974 och omfattar 120 radhus placerade i 15 längor med 8 hus i varje länga samt 2 loftgångshus med totalt 164 lägenheter. Lägenheterna i de två loftgångshusen utgör Brf Hagen. Radhusen och Brf Hagen utgör tillsammans Samfällighetsföreningen Ridhästen. Tillsammans nyttjar vi grönområden, lekplatser, gångar och parkeringen på Timotejvägen. Föreningen har även en sida på Facebook som komplement till hemsidan, t ex för evenemang såsom årsstämman och områdesdagar.

Medlemmar i Ridhästens samfällighetsförening

  • Radhusen består av 120 privata fastigheter och är 120 medlemmar, Ridhästen 1-120.
  • Brf Hagen består av 164 lägenheter och är en (1) fastighet och en (1) medlem, Ridhästen 121. BRF Hagen är medlem i Ridhästens samfällighet men frågor gällande loftgångshusen och lägenheterna hänvisas till Brf Hagens styrelse.

Gemensamhetsanläggningar

Ridhästens Samfällighetsförening består av två enheter, GA:1 och GA:2. I föreningens anläggningsbeslut finns alla detaljer om vilka delar föreningen förvaltar.

  • ROTEBRO GA:1 är gemensamt för radhusen och förvaltar radhusspecifika delar. Medlemmar är fastighetsägare till Ridhästen 1-120.
    De anläggningarna som ingår kan sammanfattas med radhusens yttertak inklusive takkupor förutom fönster, hängrännor och stuprör, vatten, fjärrvärme, kabel-tv och bredband samt utrymme för källsortering av hushållsavfall. För anläggningen upplåtes erforderligt utrymme dels inom Brf Hagens lokaler, dels inom radhusen. Undercentralen finns i Brf Hagens lokaler. Kostnaderna för anläggningens utförande och drift fördelas mellan radhusen med lika andelstal (1/120 var) och ingår i samfällighetsavgiften.
  • ROTEBRO GA:2 är gemensamt för radhusen och Brf Hagen och består sammanfattningsvis av gångvägar, lekplatser, grönytor och planteringar, ledningar för källvatten och dagvatten, grovsopshantering, ytterbelysningen samt strömförsörjning av parkeringsutrymmen och garage, parkeringsplatser på mark, i garage och på parkeringsdäck.

Kostnaderna för anläggningens utförande och drift finansieras genom samfällighetsavgiften, dock finansieras parkeringen inkl. garage genom avgifter från de som hyr parkeringsplatser och plats i garage. Samfällighetsavgiften bestäms årligen på årsstämman.

Stadgar

Anläggningsbeslutet

Anläggningsbeslutet, Lantmäterimyndigheten akt nr. 0163-01/34 från 2004-01-08 innehåller de gemensamma anläggningar som ska förvaltas av Ridhästens Samfällighetsförenings styrelse.

Årsredovisning och protokoll från årsstämman