Vid ägarbyte – Kom ihåg detta!

Vid ägarbyte är det angeläget att den nya ägaren blir väl informerad om områdets regler.

Det är viktigt att hänvisa den nya ägaren till denna hemsida där han/hon kan läsa om samfälligheten, våra gemensamma regler och våra stadgar mm.

Vid ägarbyte blir den nye ägaren automatiskt medlem i Ridhästens Samfällighetsförening. Hur stor andel som alla ägare har i samfälligheten beror på fastighetens storlek. Andelstalen finns i anläggningsbeslutet.

Säljarens skyldigheter:

  • Underrätta samfällighetens kassör om ägarbyte vid försäljning av fastigheten. Mejla uppgifter om ny ägare och lagfartskopia samt ny adress för gamle ägaren till styrelsen.
  • Lämna en kopia av köpeavtalet till styrelsens mejl eller i brevlådan.
  • Lämna över avier för kommande månader till köparen.
  • Eventuell p-plats ska sägas upp skriftligen. Uppsägningstid 3 månader. P-plats överlåts ej. Mejla uppsägningen till parkeringsansvarig.
  • Eventuell nyckel och fjärrkontroll till garage ska återlämnas till parkeringsansvarig styrelsemedlem.
  • Nycklar till sopstationen lämnas in till styrelsen. Den nya fastighetsägaren kvitterar ut nycklarna mot en deposition à 500 kr/styck.
  • Tv-boxen samt internetroutern tillhör fastigheten och ska lämnas kvar. Det är säljarens ansvar att ett nytt exemplar av avtalet undertecknas och lämnas in till styrelsen. En försvunnen router och/eller fiberomvandlare debiteras fastighetsägaren enligt dagsaktuell prislista från Bahnhof. Detsamma gäller för tv-boxen.
  • Om säljaren är kontaktperson i sin länga skall detta ansvar lämnas över till någon annan i längan. Nyckeln till redskapsförrådet ska överlämnas till nästa kontaktperson. Meddela styrelsen på blankett för ändring av kontaktperson. 

Angående avierna

Harmonicentrum som sköter vår ekonomiska förvaltning skickar ut avier kvartalsvis. Man betalar hela avgiften till och med den månaden man flyttar ut. Har man redan fått avier för kommande månader lämnar man dessa till köparen som betalar dem. Fakturorna är per månad och kan inte delas mitt i månaden. Flyttar man ut mitt i månaden får man lösa det med köparen emellan.

Man ska mejla in köpekontraktet till styrelsen så vi kan vidarebefordra det till Harmonicentrum för registrering av ny ägare. Fakturorna för nästa kvartal kommer skickas till de nya ägarna.

Det är ägaren som är medlem i föreningen och som ska stå som mottagare av avierna.