Trafik- och ordningsregler

Bilfritt område

Vårt bostadsområde är planerat för att vara fritt från trafik med motorfordon. Området är skyltat med förbjud mot mopedåkning och därav ska mopeder ledas i området. Genomfartstrafik både med bil, motor och moped är helt förbjudet. Barn kan springa ut från tomterna och förflyttningar i området måste ske med yttersta försiktighet – det är krypfart som gäller!

Endast vid sjukdomsfall eller tung last får man som undantag köra in med bil eller åka taxi fram till respektive hus den kortaste vägen. Uppehållet vid huset, som innebär en nästan total blockering av gatan, måste bli kortaste tänkbart. Man kan ej köra in med lastbil mellan radhusen, det är för trångt på vissa platser.
Tillämpningen av dessa bestämmelser förutsätter att alla respekterar de grindar som är uppsatta i området och därför efter passerande av grind ser till att den stängs igen.

Förbud mot bil och motorkörning på gångbana

Alla gång- och cykelbanor är markerade med förbud för mopedåkning. Man får ej köra med motor eller moped genom tunnelportalerna. Tänk på de boenden i lägenheterna ovanför!
Körning på korsvägarna (d.v.s. i riktning från parkering till översta längorna och vice versa) är helt förbjuden då det finns risk för skador på avlopp- och vattenledningar som finns under dessa gångvägar. Det är även förbjudet att köra på gräsmattorna när underlaget inte håller.

Leveranser – budbilar – lastbilar – taxi

Budbilar och leveranser (mat, möbler etc) ska hänvisas till närmaste vändplats istället för att köra in i området. Beställ taxi till närmaste taxiplats inom vårt område. Undvik transport till dörren! Vid infarten till Timotejvägen är en orienteringstavla över området placerad. Generellt bör trafik inom området undvikas så långt som möjligt.

Parkering

Det råder parkeringsförbud på annan plats än parkeringen. Det är inte tillåtet att ställa sin bil uppe i området på gräsplättar eller dylikt eller blockera gångvägen. Detta ska respekteras för att underlätta framkomligheten för bl. a utryckningsfordon eller annan nödvändig trafik. Självklart parkerar vi så att gräsmattor och planteringar hålls intakta!

Orienteringstavla
Orienteringstavla

Ljudnivå

Med hänsyn till grannar måste stereo och musikanläggningar dämpas kl. 22.00. En god regel är att man mellan kl. 22 och kl. 07 undviker bullrande verksamhet, att man drar ner volymen på TV och stereo mm. och att man själv inte är så högljudd att grannarna störs. Högljudda renoveringsarbeten utförs helst måndag – fredag kl. 8.00-19.00 och lördag-söndag kl. 10.00-16.00.

Vänligen tänk på att dämpa ljudnivån utomhus på kvällen och natten, särskilt från lekplatserna och bollplanen. Bollspel bör avslutas senast kl. 22 då studsandet från bollar ekar in i närliggande lägenheter. Fyrverkeri får ej avfyras inom området på Timotejvägen.

Husdjur i området

Det står naturligtvis var och en fritt att äga husdjur. Det förutsätter dock att man följer de bestämmelser som Sollentuna kommun fastställt och att djurägaren följer de lagar som gäller för djurhållning inom tätbebyggt område. Det är djurägarens ansvar att inte katter eller hundar orsakar olägenheter.

Hundar får ej rastas inom området eller släppas lösa. Avföring efter hund måste plockas upp omgående.

Barnens sandlådor och lekplatser ska ej förorenas av katter. Har du utomhuskatter så är det önskvärt att du ställer upp och håller lekplatsens sandlåda och marken under lekhusen rena från kattbajs.

Husdjur är för många en grannsämjefråga och därför krävs stor hänsyn till omgivningen. Det finns även människor som av medicinska och andra skäl inte kan eller vill ha djur i sin närhet vilket måste respekteras. Djurägare måste därför ha kontroll på sina husdjur så att andra ej störs av dem. Kaninburar och liknande får ej ställas utanför den egna tomten.

Relaterad info:
Lag om tillsyn över hundar och katter (SFS 2007:1150)
1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Förbud mot fågelmatning

På grund av hälsorisker, främst genom föroreningar och risk för råttor, är det inte tillåtet att mata fåglar på föreningens mark eller att lägga ut matrester på gräsmattor och i rabatterna.