Trafik- och ordningsregler

Trafikregler

Bilfritt område

Vårt bostadsområde är planerat för att i princip vara fritt från trafik med motorfordon. Området är skyltat med förbjud mot mopedåkning och därav ska mopeder ledas i området. Genomfartstrafik både med bil, motor och moped är helt förbjudet.

Man får dock köra in bil eller åka taxi fram till respektive hus den kortaste vägen vid tung last eller vid sjukdomsfall. Uppehållet vid huset, som innebär en nästan total blockering av gatan, måste bli kortaste tänkbart.
Barn springer ut från tomterna, förflyttningar i området måste ske med yttersta försiktighet – det är krypfart som gäller!

Tillämpningen av dessa bestämmelser förutsätter att alla respekterar de grindar som är uppsatta i området och därför efter passerande av grind ser till att den stängs igen.

Förbud bilkörning på gångbana

Körning på korsvägarna (d.v.s. i riktning från parkering till översta längorna och vice versa) är helt förbjuden då det finns risk för skador på avlopp- och vattenledningar som finns under dessa gångvägar! Det är även förbjudet att köra på gräsmattorna när underlaget inte håller.
Alla gång- och cykelbanor är markerade med förbud för mopedåkning.

Leveranser – budbilar – lastbilar – taxi

Budbilar och leveranser (mat, möbler etc) ska hänvisas till närmaste vändplats istället för att köra in i området. Beställ taxi till närmaste taxiplats inom vårt område. Undvik transport till dörren! Vid infarten till Timotejvägen är en orienteringstavla över området placerad. Generellt bör trafik inom området undvikas så långt som möjligt.

Parkering

Det råder parkeringsförbud på annan plats än parkeringen. Det är inte tillåtet att ställa sin bil uppe i området på gräsplättar eller dylikt eller blockera gångvägen. Detta ska respekteras för att underlätta framkomligheten för bl. a utryckningsfordon eller annan nödvändig trafik. Självklart parkerar vi så att gräsmattor och planteringar hålls intakta!

Orienteringstavla
Orienteringstavla

Ljudnivå

Med hänsyn till grannar måste stereo och musikanläggningar dämpas kl. 22.00. En god regel är att man mellan kl 22.00 och 07.00 undviker bullrande verksamhet, att man drar ner volymen på TV, stereo, etc. och att man själv inte är så högljudd att grannarna störs. Högljudda renoveringsarbeten utförs helst måndag – fredag kl. 8.00-19.00 och lördag-söndag kl. 10.00-16.00. Fyrverkeri får ej avfyras inom området.

Husdjur i området

Det står naturligtvis var och en fritt att äga husdjur. Det förutsätter dock att man följer de bestämmelser som Sollentuna kommun fastställt och att djurägaren följer de lagar som gäller för djurhållning inom tätbebyggt område. Det är djurägarens ansvar att inte katter eller hundar orsakar olägenheter.

Hundar får ej rastas inom området eller släppas lösa. Rastplats för hundar finns omedelbart norr om parkeringsplatsen. Avföring efter hund måste plockas upp omgående.

Barnens sandlådor och lekplatser ska ej förorenas av katter.
Kaninburar och liknande får ej ställas utanför den egna tomten.

Husdjur är för många en grannsämjefråga och därför krävs stor hänsyn till omgivningen. Det finns även människor som av medicinska och andra skäl inte kan eller vill ha djur i sin närhet vilket måste respekteras. Djurägare måste därför ha kontroll på sina husdjur så att andra ej störs av dem.

Relaterad info:

Lag om tillsyn över hundar och katter (SFS 2007:1150)
1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.