Styrelsen

Styrelsens uppdrag och ansvar är att förvalta och driva frågor som berör de gemensamhetsanläggningar som finns registrerade i föreningens anläggningsbeslut. De kan sammanfattas med radhusens yttertak inkl. takkupor förutom fönster, vatten, uppvärmning, utrymme för sophantering, kabel-tv och bredband till radhusen samt de gemensamma grönområden, planteringar, lekplatser, ytterbelysning, garage och parkeringsplatser.

Ridhästens styrelse har stadgar som reglerar själva styrelsearbetet. Styrelsen väljs vid ordinarie stämma varje år. Årsstämman hålls senast maj månad. Stämman utser ordförande. Styrelsen består av minst 5 ledamöter och 5 suppleanter. Inbördes ansvarsfördelning sker inom styrelsen.

Ridhästen är en Samfällighetsförening som styrs enligt SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och är registrerad hos Lantmäteriverket.

Kontakt

Styrelsen kontaktas via kontaktformulär på hemsidan, via epost till info@ridhasten.se eller via brev. Styrelsens brevlåda finns bredvid styrelserummet i tunnelportalen på Timotejvägen 14.

Parkeringsfrågor skickas via ett särskilt kontaktformulär, eller med e-post till parkering@ridhasten.se.

Vid frågor om avisering eller betalning av parkeringsplats och samfällighetsavgiften, kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Harmonicentrum via ridhasten@harmonicentrum.se eller på telefon 070-365 02 26. Harmonicentrum hanterar Ridhästens ärende på onsdagar.

Kontaktpersoner

I varje radhuslänga och i Brf Hagen finns en kontaktperson som har följande uppgifter:

  • Har nyckel till det gemensamma städförrådet med trädgårdsredskap och matavfallspåsar.
  • Ingår i valberedningen för framtagning av förslag till ny styrelse inför årsstämman. Ansvaret som sammankallande i valberedningen cirkulerar varje år.
  • Välkomnar nyinflyttade och informerar om samfällighetsföreningen.
  • Leder trädgårdsdagarna och ansvarar för att aktuellt städområde för längan blir åtgärdat.
  • Är länk mellan styrelse och medlemmar för att underlätta informationsspridning och fånga upp idéer.
  • Lämnar kontaktuppgifter till styrelsen vid byte av kontaktperson. Kontaktperson byts en gång per år på våren till nästa granne i längan.

Lista på aktuella kontaktpersoner

Blankett för ändring av kontaktperson