Infobrev mars 2023

Ändrat datum årsstämman – tisdagen den 30 maj

Datum för Ridhästens årsstämma har ändrats till tisdagen den 30 maj kl. 19.00. Vi kan då hålla stämman i Mikaelskolans matsal. Kallelsen och övriga handlingar kommer att delas ut senast två veckor innan mötet.

Dags för valberedning – Kontaktpersoner ingår i valberedningen

I år går mandattiden ut för sex styrelsemedlemmar. Två styrelsemedlemmar har under året avgått på grund av flytt från föreningen. Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet kan du meddela detta till valberedningen. Har du frågor om styrelsearbetet kan du självklart höra av dig till styrelsen.

Är du kontaktperson i din radhuslänga så ingår du i valberedningen för Ridhästens Samfällighetsförening. Valberedningen har i uppgift att ta fram förslag till ny styrelse inför årsmötet, samt ge förslag på intern revisor. Lista på samtliga kontaktpersoner finns på hemsidan https://ridhasten.se/styrelsen/. Sammankallande för valberedningen i år är kontaktperson i längan 113-120.

Avstängning av biltvättplatserna

Under hösten 2022 begärde kommunen tillsyn av biltvätthallen och oljeavskiljare i det stora garaget. Efter inspektionen fann kommunen brister på 6 punkter; saknad av reningsanläggning/oljeavskiljare, vatten- och avloppsritningar, avfallshantering, egenkontroll, larm och vattenmätare. Eftersom fordonstvätt ej finns nämnd i gemensamhetsanläggningarna och åtgärd av detta skulle medföra stora kostnader i och med att ny reningsanläggning krävs, har styrelsen beslutat att stänga ner fordonstvätten. Kommunen har begärt att föreningen pluggar igen närliggande brunn/-ar vid tvätthallen med en permanent lösning så att möjligheten att tvätta fordon inte finns och att förbindelse till ledningsnätet stryps. Åtgärden ska vara genomförd och skriftligt redovisad senast 30 april. Tanken är att vi utför detta på vårens städdag.

Vårens områdesdag lördagen den 22 april

Vårens områdesdag planeras till lördag den 22e april. Vi kommer att inleda dagen med en gemensam samling kl. 10 då vi går igenom arbetslistan. Vi behöver en liten grupp händiga personer som tillsammans med några styrelsemedlemmar kan ta sig an jobbet i stora garaget. Det kommer även att finnas lite snickarjobb. Sopning av sopstationen och rensning av lekplatsen och sandlådan samt krattning av ris från gräsytorna är några av jobben som vi gemensamt kan utföra för att underhålla vårt bostadsområde samt hålla kostnaden för inhyrda tjänster nere.

Alla boende på hela Timotejvägen bjuds in att delta på denna gemensamma fixardag för att göra området vårfint. Passa på att lära känna grannarna och prata med valberedningen/kontaktpersonerna och styrelsen.

Spolning av radhusens stuprör

I år kommer dagvattenledningar liggande från huskroppen spolas i marknivå från stuprören. Vid misstänkta problem ska de filmas. Tiden för att utföra projektet uppskattas till 5-8 arbetsdagar. När arbetet utförs behöver företaget ha tillgång till radhusens fram- och baksidor och man behöver kunna komma fram till stuprören. Därför behöver man plocka bort sådant som kan skymma stuprören och göra plats intill stuprören. I dagsläget är det inte känt när arbetet påbörjas. Så snart startdatum är känt meddelas det via hemsidan, infolapp på anslagstavlor och Ridhästens facebooksida.

Ansökan till Lantmäteriet

Ansökan om ändring av gemensamhetsanläggning har skickats in till Lantmäteriet och under januari månad kom besked från Lantmäteriet att det tar cirka 10-11 månader innan ärendet får en handläggare.

Glad Påsk

önskar
Ridhästens styrelse