Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev september 2018

Städdag

Lördagen den 20 oktober städer vi och gör fint tillsammans i området. Mer information om städdagen följer.

Ny kontaktperson för fritidslokalen och bastu

Från och med 1 september är Solveig Mattson ny kontaktperson för hyrning av fritidslokalen och bastu. Boka fritidslokalen och bastun gör du genom att kontakta Solveig vardagar mellan kl.18.00-20.00 på telefon 073 692 27 95.

Ny kontaktperson för parkeringsärende

Eva Nordahl Sandberg har tagit över parkeringsärenden från Roland från och med september. Mejladressen för parkeringsärende är parkering@ridhasten.se, alternativt föreningens brevlåda på Timotejvägen 14.

Parkering och bilkörning i området

Vi vill än en gång påpeka att det är förbjudet att parkera på gångvägarna i och utanför området. Det är viktigt att t ex sopbilar, ambulanser och andra utryckningsfordon kommer fram. Det har förekommit att sopbilen inte kunde tömma soporna på Timotejvägen 10 och 11 på grund av en parkerad bil på gångvägen. I fortsättningen kommer BRF Hagen att fakturera bilägaren för ev. kostnader som uppstår p.g.a. felparkering.

Området är planerat för att i princip vara bil- och mopedfritt. Genomfartstrafik både med bil och moped är helt förbjudet. Man får inte heller åka moped/motorfordon igenom gångtunnlarna vid lofthusen. Man får dock köra in bil eller åka taxi fram till respektive hus den kortaste vägen vid tung last eller vid sjukdomsfall.

Barn springer ut från tomterna... så om du kör i området är det viktigt att du rullar mycket mycket långsamt, så du hinner stanna!

Tillämpningen av dessa bestämmelser förutsätter dock att alla respekterar de grindar som är uppsatta i området, och därför efter passerande av grind ser till att den stängs igen.

Infobrev juni 2018

Ny styrelse 

Den nya styrelsen är nu på plats och har haft sitt första möte så här långt. Du hittar en förteckning över den nya styrelsen på hemsidan: Ridhästens Styrelse 

Protokoll årsmötet 

Årsmötesprotokollet befinner sig ute på rotation i längorna och förhoppningsvis får alla möjligheten att läsa igenom det. Protokollet har också publicerats på hemsidan och har även delats via Ridhästens egen Facebook-sida. 

 

Byte av kontaktperson radhuslänga 

I samband medstäddagen var det också dags att byta kontaktperson i radhuslängorna. Styrelsen behöver få in kontaktuppgifterna till alla kontaktpersoner. Vi har därför bifogat en blankett för ändring av kontaktperson till årsprotokollet som är ute på rotation. Vi vill gärna att alla kontaktpersoner fyller i det och lämnar till styrelsens brevlåda på Timotejvägen 14. Därefter kommer en uppdaterad lista läggas ut på hemsidan.  

 

Container för grovsopor och el-bur 

En container för grovsopor och två el-burar kommer att ställas upp den 29/6. Containern är till för det avfall som inte kan sorteras och kastas i föreningens sopkärl uppställda på sopstationen eller vid kommunens återvinningsstationer i området 

Tänk på att inte slänga däck, byggavfall, trädgårdsavfall, matavfall, batterier, färg eller elektronik m.m. i containern! Fel sorterat avfall innebär en extra, onödig kostnad för föreningen. 

 

Grannsamverkan 

Brf Hagen håller på att inrätta en grannverksamhet och vill gärna göra det tillsammans med oss. Hör gärna av dig till styrelsen om du är intresserad i denna verksamhet. 

 

Sommarjobb 

Vi kommer tyvärr inte ha några sommarjobbare i år. Vi satsar igen nästa sommar. 

 

Med detta vill styrelsen önska alla en fin midsommar och en fortsatt härlig sommar!  

Sandupptagning

På tisdag den 10/4 börjar sandupptagning i området. Inledningsvis kommer sanden att blåsas fram och sedan kommer sandupptagningsmaskinen på torsdagen eller fredagen. Sand som ligger på tomter och runt hus behöver därför sopas ut samt även sand som ligger på parkeingsplatserna.

Info mars 2018

Årsmöte
Årsmötet hålls onsdagen den 16 maj i Gillboskolans matsal. Mötet inleds kl. 19:00. Kaffe och kaka kommer att serveras. Kallelser och övriga handlingar kommer att delas ut under april.

Valberedningen
Valberedningsarbetet har inletts och kontaktpersoner i radhusen har nu i uppgift att ta fram förslag till ny styrelse inför årsmötet. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen går det självklart bra att själv höra av sig till aktuell kontaktperson. Listan med kontaktpersoner finns att hitta på hemsidan. Skulle du vara intresserad av att veta mer om vad det innebär att engagera sig i styrelsen skicka gärna en fråga på info@ridhasten.se.

Byte av slipers
Så fort vädret tillåter kommer arbetet med att byta ut alla slipers i området att inledas. Det gäller alltså de trä-slipers som går längsmed våra planteringar vid gångvägar och dylikt.


Städdag
Lördagen den 21 april gör vi vårfint i området! Containrar för trädgårdsavfall kommer att ställas ut och som vanligt är det viktigt att inte lägga annat än just detta i dessa containrar. Området är uppdelat i ett antal städområden och kontaktpersonerna i respektive länga har information om vem som ansvarar för vad.

Info januari 2018

Föreningsstämma

Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2018.

Kallelse med sedvanliga underlag distribueras till alla medlemmar senast två veckor innan stämman. Som medlem kan du genom motion väcka förslag rörande vår förenings verksamhet.

Motioner kan lämnas på flera sätt:
- Via brevlådan på Timotejvägen 14, alternativt med
- e-post till info@ridhasten.se eller
- skickas per post till Ridhästens Samfällighetsförening, Timotejvägen 14, 192 69 Sollentuna.

 

Valberedning inför årsstämman

Valberedningen kommer snart att påbörja arbetet med att ta fram förslag till styrelse. Du som är intresserad av att delta i styrelsearbetet ta kontakt med den som är kontaktperson i din länga och som också sitter med i valberedningen. Är du osäker på vem som är kontaktperson, titta på hemsidan. Är det någon länga som vet med sig att de har fel kontaktperson uppsatt meddela styrelsen detta på: info@ridhasten.se. Skulle du vilja veta mer om vad det innebär att sitta med i styrelsen så går det jättebra att prata med någon av de nuvarande medlemmarna i styrelsen via infoadressen.

 

Påkörd fotosensor garage

Fotosensorn som sitter i det stora garaget kördes på någon gång innan jul och har nu reparerats. Det kostade föreningen 12 000 kr att laga så iaktta försiktighet i garaget. Skulle olyckan vara framme är det toppen om man meddelar någon i styrelsen att så är fallet eftersom det då kan gå på fordonsägarens trafikförsäkring.

 

Din Rubrik

Extrastämma takprojektet

Protokollet från extrastämman med anledning av takprojektet har publicerats på hemsidan och har även delats via Ridhästens egen Facebook-sida. Totalt deltog 69 stycken röstberättigade på stämman varav 10 stycken var fullmakter.  Ytterligare ett alternativ lades till på stämman vilket gjorde att stämman hade att ta ställning till 5 olika alternativ:

Alternativ

Utfall i   röstningen:

Alt 1 – vänta 5 år.

Alt 2 – takbehandling. Pannan rengörs, målas   och tätas.

Alt 3 – takbehandling + ombyggnation   takkupor.

Alt 4 – fullständig renovering av tak.

Alt 5 – åtgärda enbart takkupor

Alternativ 1 – 41 röster

Alternativ 2 – 1 röst

Alternativ 3 – 0 röster

Alternativ 4 – 19 röster

Alternativ 5 – 7 röster

 

 

Detta innebar ett utfall om 59% av rösterna på alternativ 1 vilket gör att projektet skjuts upp i fem år. Betonas kan dock att styrelsen inte kommer att släppa frågan under dessa fem år utan kommer att fortsätta ha koll på status på våra tak och takkupor samt även fortlöpande bevaka utvecklingen av de olika alternativen fram tills dess projektet återigen aktualiseras.

 

Föreningsstämma

Nu är det snart nytt år och dags för ordinarie stämma. Stämman kommer att hållas någon gång under april. Ytterligare information kommer att komma i nästkommande infobrev. Kallelse med sedvanliga underlag distribueras till alla medlemmar senast två veckor innan stämman. Som medlem kan du genom motion väcka förslag rörande vår förenings verksamhet. Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2018.

Motioner kan lämnas på flera sätt:
- Via brevlådan på Timotejvägen 14, alternativt med
- e-post till info@ridhasten.se eller
- skickas per post till Ridhästens Samfällighetsförening, Timotejvägen 14, 192 69 Sollentuna.

Infobrev oktober 2017

 

Extrastämma takprojektet

Med anledning av takprojektet kommer vi att kalla till en extrastämma i oktober. Datum är satt till torsdagen den 26/10–17 kl. 19:00 i Gillboskolans matsal. Kallelse kommer att gå ut under vecka 41 så att alla får en möjlighet att anmäla närvaro vilket det är toppen om ni gör så att vi kan uppskatta inköp av fika mm.

Sopstationen

Det finns många sopkärl uppställda i den gemensamma sopstationen. Är det fullt i kärlen närmast ingången vore det uppskattat om man istället för att fylla dom till bredden tar några ytterligare steg in i området och använder ett kärl som är mindre fullt. Dom längst in brukar ha gott om plats. På detta sätt undviker vi att fåglar och skadedjur söker sig till området.

Sopstationen får enbart nyttjas av de boende på Timotejvägen och för hushållssopor. Det är inte tillåtet att ta med sopor från någon annanstans och slänga där.

 

Vi ses på städdagen lördagen den 28/10 kl. 10:00

Vi har inte gjort några förändringar så har ni varit med på tidigare städdagar vet ni vad som gäller, det vill säga varje länga ansvarar för sina gavelrabatter samt ett specifikt område. Områdeskartan kommer även att finnas uppsatt på dörren till förrådet med trädgårdsredskap. Till städdagen kommer två containrar för trädgårdsavfall att ställas upp och det är viktigt att tänka på att inga plastsäckar får läggas i containrarna eftersom varje plastsäck kostar föreningen 500 kr i böter. Städdagen är till för att öka trivseln i området, minska våra skötselkostnader och få chansen att bekanta sig med grannarna så hoppas att ni har möjlighet att vara med!

Infobrev september 2017

Viktiga datum i höst:

Extrastämma takprojektet
Med anledning av takprojektet kommer vi att kalla till en extrastämma i oktober. Datum är preliminärt satt till torsdagen den 26/10–17 kl. 19:00. Mer information kommer att komma. På detta möte kommer styrelsen att presentera olika alternativ och stämman skall sedan besluta om vilken väg vi ska gå. Vid extrastämman kommer vi fatta beslut om åtgärdsplan i takprojektet. I ett senare skede kommer ytterligare en extrastämma hållas för att ta beslut gällande val av entreprenör.

Städdag
Lördagen den 28/10 håller vi höstens städdag. Vi kommer att ställa upp containrar för trädgårdsavfall samt burar för elektronik.

Grovsopor
Sollentuna Energi och Miljös mobila återvinningscentral kommer numera även till Rotebro. Ni hittar mer information på deras hemsida: www.seom.se där man bland annat kan hitta turlista samt information om vad som kan lämnas i återvinningen.

Sommarjobbare
Vi vill passa på att skicka ett tack till våra duktiga sommarjobbare David, Julia, Maja, Mattias, Simone och Nils som under två veckor i juni jobbade med att få fint i vårt område. Tack också till Sollentuna Kommun som återigen stod för halva lönekostnaden.

 

 

Infobrev sommar 2017

Parkering och bilkörning i området
På förekommen anledning vill vi passa på att påminna om att det råder parkeringsförbud på annan plats än parkeringen – det är inte tillåtet att som t.ex. hantverkare ställa sin bil uppe i området på gräsplättar eller dylikt. Det är ok att lasta i och ur bilen men sen skall den köras ner och parkeras.

Tänk också på att det är krypfart som gäller i området – det är många barn som springer in och ut från sina tomter något som gör att det är viktigt att köra långsamt och ha uppsikt. Bilkörning på gångarna upp från parkering upp genom området är helt förbjudet. 

Sopstation och återvinning
Styrelsen jobbar på att hitta en lösning på att grinden till sopstationen lämnas öppen.

Vid återvinningen av glas och tidningar lämnas det ibland soppåsar – se till att det som inte kan lämnas där slängs i soporna så slipper vi få ett skräpigt område!

Sommarjobbare
Som ni kanske sett är årets sommarjobbare igång. De är sex stycken och känns igen på sina solgula tröjor. De jobbar för fullt med att måla, olja, sopa och rensa!

 

Trevlig sommar önskar styrelsen!

Infobrev maj 2017

 

Garage uthyres
Det enskilda garaget (beläget vid det stora gemensamma) finns nu tillgängligt att hyra. Det är 32 kvm med egen port. 4 stycken 220V uttag finns i garaget. El ingår i hyran vid normal konsumtion. Uthyres löpande månadsvis. Vid intresse eller frågor hör av er till: parkering@ridhasten.se.

Byte av kontaktperson radhuslänga
I samband städdagen var det också dags att byta kontaktperson i radhuslängorna vilket några tog tillfället i akt att göra. Har inte bytt finns en blankett på hemsidan där ni fyller i kontaktuppgifter till ny kontaktperson och lämnar till styrelsen. Den nya uppdaterade listan med kontaktpersoner finns också den att titta på där vilket ni gärna får göra i fall vi har missat att byta ut er kontaktperson trots att ni anmält om detta. Kontaktpersoner radhusen 2017_2018.

Sommarjobb
Föreningen ger ett antal ungdomar födda 1998–2001 möjligheten att jobba under 9 arbetsdagar under veckorna 25–26. Arbetsuppgifterna blir bl.a. målnings- och trädgårdsarbeten. Precis som tidigare år kommer föreningen att nyttja kommunens erbjudande till ungdomar, där kommunen betalar halva lönen. De som är intresserade av att jobba söker via föreningens brevlåda på Timotejvägen 14, eller mailar till info@ridhasten.se senast onsdagen den 31 maj. Ansökan ska innehålla mailadress och telefonnummer för att vi ska kunna lämna besked om man fått jobb senast 7/6.

Årsmöte
Senast fredag behöver vi ha din anmälan till årsmötet tisdagen den 16/5 i Gillboskolans matsal. Vi börjar kl. 19:00.