Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Din Rubrik

2017-12-23

Extrastämma takprojektet

Protokollet från extrastämman med anledning av takprojektet har publicerats på hemsidan och har även delats via Ridhästens egen Facebook-sida. Totalt deltog 69 stycken röstberättigade på stämman varav 10 stycken var fullmakter.  Ytterligare ett alternativ lades till på stämman vilket gjorde att stämman hade att ta ställning till 5 olika alternativ:

Alternativ

Utfall i   röstningen:

Alt 1 – vänta 5 år.

Alt 2 – takbehandling. Pannan rengörs, målas   och tätas.

Alt 3 – takbehandling + ombyggnation   takkupor.

Alt 4 – fullständig renovering av tak.

Alt 5 – åtgärda enbart takkupor

Alternativ 1 – 41 röster

Alternativ 2 – 1 röst

Alternativ 3 – 0 röster

Alternativ 4 – 19 röster

Alternativ 5 – 7 röster

 

 

Detta innebar ett utfall om 59% av rösterna på alternativ 1 vilket gör att projektet skjuts upp i fem år. Betonas kan dock att styrelsen inte kommer att släppa frågan under dessa fem år utan kommer att fortsätta ha koll på status på våra tak och takkupor samt även fortlöpande bevaka utvecklingen av de olika alternativen fram tills dess projektet återigen aktualiseras.

 

Föreningsstämma

Nu är det snart nytt år och dags för ordinarie stämma. Stämman kommer att hållas någon gång under april. Ytterligare information kommer att komma i nästkommande infobrev. Kallelse med sedvanliga underlag distribueras till alla medlemmar senast två veckor innan stämman. Som medlem kan du genom motion väcka förslag rörande vår förenings verksamhet. Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2018.

Motioner kan lämnas på flera sätt:
- Via brevlådan på Timotejvägen 14, alternativt med
- e-post till info@ridhasten.se eller
- skickas per post till Ridhästens Samfällighetsförening, Timotejvägen 14, 192 69 Sollentuna.