Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev december 2016

2016-12-23

Grannsamverkan

Med anledning av att vi haft inbrott i området har frågor gällande grannsamverkan uppkommit. Detta är något som, i så fall, sker på initiativ av boende i området i samarbete med polisen som tillhandahåller utbildning, material och lokal information om brottsutveckling. Är det någon som är intresserad av att organisera grannsamverkan finns mer information att läsa på hemsidan:

http://samverkanmotbrott.se/

Där kan man bland annat läsa vad som gäller när man fungerar som kontaktombud/arrangör av grannsamverkan i ett bostadsområde.

Föreningsstämma

Nu är det snart nytt år och dags för ordinarie stämma. Stämman kommer att hållas någon gång under april. Ytterligare information kommer att komma i nästkommande infobrev. Kallelse med sedvanliga underlag distribueras till alla medlemmar senast två veckor innan stämman. Som medlem kan du genom motion väcka förslag rörande vår förenings verksamhet. Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2017.

Motioner kan lämnas på flera sätt:
- Via brevlådan på Timotejvägen 14, alternativt med
- e-post till info@ridhasten.se eller
- skickas per post till Ridhästens Samfällighetsförening, Timotejvägen 14, 192 69 Sollentuna.

Valberedning inför årsstämman

Valberedningen kommer snart att påbörja arbetet med att ta fram förslag till styrelse. Du som är intresserad av att delta i styrelsearbetet, ta kontakt med den som är kontaktperson i din länga och som också sitter med i valberedningen. Är du osäker på vem som är kontaktperson, titta på hemsidan. Är det någon länga som vet med sig att de har fel kontaktperson uppsatt meddela styrelsen detta på: info@ridhasten.se