Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev Januari 2015

2016-01-29

Information om lekplatser

Samfällighetsföreningen ansvarar för att våra lekplatser upprätthålls enligt plan- och bygglagen och styrelsen har fattat beslut om att våra lekplatser skall besiktigas en gång per år. En besiktning genomfördes under december månad och efter denna kommer vi att åtgärda de punkter som kom upp i besiktningsprotokollet. En handlingsplan har upprättats och arbetet kommer att utföras under våren.

Vi vill betona att det inte är någon fara med lekplatserna som de ser ut idag. Det handlar om underhåll och uppfräschning och syftar till att de barn som bor i området skall ha en trygg och lämplig miljö att leka i.

Inbrott i garaget

Tyvärr har vi återigen drabbats av inbrott i garaget. Förbättringsåtgärder är vidtagna för att i framtiden försvåra t.ex. uppbrytning av dörren. De instruktioner som utlovats tidigare gällande vad man skall göra när man upptäcker ett inbrott finns nu uppsatt i garaget.

Föreningsstämma och motioner

Nu är datum för årets föreningsstämma bokat till tisdagen den 26 april. Vi kommer att hålla till i Gillboskolans matsal. Kallelse med handlingar delas ut till alla medlemmar senast två veckor innan stämman. Motioner som skall behandlas på stämman skall som sagt vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari 2016.

Lämna din motion på något av följande sätt:
- Via brevlådan på Timotejvägen 14
- E-post till: info@ridhasten.se
- Per post till Ridhästens Samfällighetsförening, Timotejvägen 14, 192 69 Sollentuna.

Det finns inte något krav på hur motionen ska utformas för att vara giltig. Är skrivelsen oklar är det i stället styrelsens ansvar att förhöra sig om vad du som medlem menar och hjälpa till med att formulera om skrivelsen inför stämman. Glöm därför inte bort att skriva dina kontaktuppgifter om du lämnar in en motion.

Vill du ha hjälp med utformningen finns nu en mall för motion upplagd på hemsidan under dokumentarkiv.

En handskriven motion går lika bra som en maskinskriven.